Algemene Ledenvergadering

12-01-18 20:30 - 23:59
Café Oppe Linj
Address: Dorpstraat 61, 6071AM HEEL

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN
VRIJDAG 12 JANUARI 2018.
Aanvang: 20.30 uur
Locatie: Café Oppe Linj, Dorpstraat 61, Heel.

AGENDA

01) Opening door de voorzitter.
02) Presentielijst.
03) Notulen ledenvergadering 23-06-2017.
04) Ingekomen stukken
• Deelname kinjer-OLS
05) Mutaties ledenbestand.
Er dient gestemd te worden over de aspirant-leden Mat Corsten, John Stelten en Saskia Stelten.
06) Bestuursverkiezingen.
Rob Nakken, Har Verkoulen, Har Sniekers en Paul Derksen zijn periodiek aftredend.
Rob Nakken stelt zich niet meer herkiesbaar, de andere 3 bestuursleden stellen zich wel herkiesbaar voor een nieuwe periode van 3 jaar. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 6 januari aanmelden bij de secretaris.
07) Jaarverslag secretaris 2017.
08) Verslag kascontrolecommissie, Piet Puts en Piet Maessen.
Benoeming kascontrolecommissie voor 2018.
09) Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018.
10) Jaarverslag zestalcommissie 2017.
11) Jaarprogramma 2018.
12) Mededelingen/voorstellen bestuur
• Commissies/oud papier/commissie website, social media
• Jeugdschieten/winterschieten
• Feestavond/consumpties overig
• Bussen schuttersfeesten
• Jubileumfeest Animato
• Organisatie dekenaal en bondsfeest 2019
13) Verloting consumptiekaarten van schutterskeet.
14) Rondvraag.
15) Sluiting van de vergadering.
—————————————————————————————————————————DEELNAMEFORMULIER VOOR DE FEESTAVOND OP ZATERDAG 27 JANUARI 2018.

Ondergetekende neemt met ………… persoon/personen deel aan de feestavond.
Naam : ……………………………………………………………………………………………..
De eigen bijdrage bedraagt € 15,00 per persoon, te voldoen bij inlevering van dit formulier.
Inleveren van dit formulier op de algemene ledenvergadering van 12 januari.

LET OP: AANVANG FEESTAVOND MET EEN HEILIGE MIS OM 17.45 UUR